"Out The Window"
Silver print
6.4" x 9.75"
1979

<< previous <       > next >>

Portfolio