"Puppies"
Silver print
6" x 8.5"
1979

<< previous <       > next >>

Portfolio