"Mountain Woman"
Photo images in book form
6.75" x 9" x 0.5"
1994

[previous]   [next]

Portfolio